Connect with us

Wildebras

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Ik schrijf mijn teksten met de beste intenties, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Foto’s zijn van mij, tenzij anders vermeld. Met regelmaat maak ik gebruik van affiliatie links. Door iets te kopen via zo’n link, ontvang ik een klein percentage van jouw order. Ik zie niet wie wat besteld heeft. Jij shopt dus gewoon je toffe spul zoals je gewend bent, maar ondertussen help je mij enorm bij het runnen van deze site. Mocht je iets kopen via zo’n link: bedankt voor je support!

Algemene Voorwaarden voor Wildebras

Algemene Voorwaarden voor Wildebras

Opgesteld op 26 oktober 2021. Wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave: 
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – De prijs 
Artikel 8 – Conformiteit en garantie 
Artikel 9 – Levering en verzending 
Artikel 10- Betaling 
Artikel 11 – Klachtenregeling 
Artikel 12 – Overige bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en gelever worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt; 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Wildebras – Anniek
hallo@wildebras.online
www.wildebras.online
KvK: 84585196
IBAN: NL34 KNAB 0402048482 


Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

3. Door het plaatsen van een bestelling op de website van ondernemer geeft consument te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden van ondernemer.

5. Bij schending van de algemene voorwaarden behoudt Wildebras zich het recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen. 


Artikel 4 – Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij het product, digitale inhoud of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. Het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; hallo@minimixtape.nl.

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

f. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd kan de consument een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar hallo@minimixtape.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en producten worden niet teruggenomen. 

5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van consument. 

6. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten wordt uiterlijk 30 dagen na ontbinding terugbetaald aan consument. 

7. Ruilen is niet mogelijk. 

8. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3. Artikelen waarvan het label of de verpakking verwijderd is;

4. Artikelen met gebreken die door de koper geprobeerd zijn te herstellen;
5.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
6.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
7.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
8.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 – De prijs 

1. Voordat de bestelling wordt bevestigd doro de consument is de volledige prijs inclusief verzendkosten bekend. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
7. Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief verzendkosten en inclusief BTW (21%), tenzij anders aangegeven. 


Artikel 8 – Conformiteit en garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4. Consument en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld, geldt er geen garantie. 

5. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en posters, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces. 

6. Zoals alle kaarten en posters kunnen de kaarten en posters van Minimixtape na verloop van tijd ook enigszins buigen/ krom trekken. Hier is niks aan te doen, dit is een natuurlijk proces. Consument en hun klanten hebben geen recht op vervanging mocht verbuiging optreden. 


Artikel 9 – Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling. 

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

5. Bestellingen worden verzonden via PostNL.

6. Vanaf het moment van ontvangst zijn fysieke artikelen eigendom van consument. Het ontwerp blijft eigendom van Wildebras. Artikelen mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd. 


Artikel 10 – Betaling 

1. Consument kan door middel van iDEAL betalen voor de bestelling. Na betaling via iDEAL moet de consument terugkeren naar de webwinkel om de bestelling te voltooien. Gebeurt dit niet, dan worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van bestelling. Wildebras kan de order niet in behandeling nemen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. De ondernemer kan een of meerdere betaalmogelijkheden, tijdelijk of voor onbepaalde tijd, niet aanbieden.

4. Na een afgeronde bestelopdracht ontvangt de consument een orderbevestiging per e-mail. Dit is geen betaalbewijs, maar de manier waarop de ondernemer aan de consument laat weten dat de betalingsprocedure succesvol is verlopen en de order ontvangen is door de ondernemer.

Artikel 11 – Klachtenregeling 

1. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven door consument via een e-mail naar hallo@minimixtape.nl aan ondernemer bekend worden gemaakt, direct nadat consument gebreken heeft geconstateerd. 

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ondernemer zal in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.


Artikel 12 – Overige bepalingen 

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ik ben Anniek

wildebras online - natuurlijk avontuurlijk spelen

Ik vind spelen het mooiste dat er is. Het is mijn visie dat je door de natuur te betrekken in het spel van kinderen (hun taal) de verwondering daarover kunt prikkelen. In het kader van “If we want children to flourish, to become truly empowered, then let us allow them to love the earth before we ask them to save it.” ~David Sobel.

Ik wil graag laten zien dat het niet moeilijk is om de natuur in het spel van kinderen te betrekken. Ook als je druk bent of niet dichtbij een bos woont. Graag deel ik hier creatieve ideeën om met de natuur te spelen, met of zonder de speelkaarten die ik zelf maak. Om op die manier kinderen (weer) te verbinden met de natuur. Creatieve ideeën voor jou, happy kids, happy family!

Nieuw! Wildebras flashcards

Volg mij op Instagram

Nu populair

Kortingsacties & speelideeën in je mailbox?

* indicates required

To Top